• 1,25-Dihidroksi vitamin D
 • 1,4-Delta androstenedion
 • 5-Hidroksi indol asetik asit
 • 5-Hidroksitriptamin (Serotonin)
 • 5′-Nükleotidaz
 • 11-Deoksikortizol (Serum/Plazma)
 • 17-Hidroksikortikoidler
 • 17-Ketosteroidler (24 saatlik idrar)
 • 25-Hidroksi vitamin D
 • Adenozin deaminaz aktivitesi (ADA)
 • Adrenokortikotropik hormon (ACTH)
 • Aktive protein C rezistansı
 • Alanin aminotransferaz (ALT)
 • Albümin
 • Aldolaz (Serum/Plazma)
 • Aldosteron
 • Alfa 1 antitripsin
 • Alfa galaktozidaz
 • Alfa-Fetoprotein (AFP) (Serum/Plazma)
 • Alkalen fosfataz
 • Alüminyum
 • Amilaz
 • Amonyak (NH3)
 • Anti beta-2 glikoprotein 1 IgA
 • Anti beta-2 glikoprotein 1 IgG
 • Anti beta-2 glikoprotein 1 IgM
 • Antistreptolizin O (ASO)
 • Antitrombin 3 aktivitesi
 • Apolipoprotein A-I
 • Apolipoprotein A-II
 • Apolipoprotein A-III
 • Apolipoprotein B
 • APTT
 • Arsenik
 • Asit fosfataz
 • Aspartat aminotransferaz (AST)
 • Bakır
 • Beta HCG
 • Beta-2-Mikroglobulin
 • Bikarbonat
 • Bilirubin, direkt
 • Bilirubin, total
 • Böbrek taşı analizi
 • C peptid
 • C reaktif protein (CRP)
 • C1 esteraz inhibitör, fonksiyonel (Serum/Plazma)
 • C1q bağlayan anti HLA tanımlama
 • C3d bağlayan anti HLA tanımlama
 • CA 125
 • CA 15-3
 • CA 19-9
 • CA 72-4
 • Cıva
 • Çinko
 • Çok uzun zincirli yağ asidleri (C:22,C:24,C:26) analizi
 • D-dimer
 • Demir
 • Demir bağlama kapasitesi
 • Dihidrotestosteron (DHT)
 • Doku transglutaminaz IgA antikoru
 • Doku transglutaminaz IgG antikoru
 • Eozinofil katyonik protein
 • Eritropoetin
 • Estradiol (E2)
 • Estriol (E3)
 • Ferritin
 • Fosfor
 • Gaitada pH
 • Gaitada sindirim durumu
 • Gaitada fruktoz
 • Gaitada galaktoz
 • Gaitada glukoz
 • Gaitada laktoz
 • Gaitada sükroz
 • Gamma glutamil transferaz (GGT)
 • Gastrin
 • Gebelik testi (İdrar)
 • Glike hemoglobin (Hb A1c)
 • Glukoz
 • Glukoz-6-Fosfat dehidrogenaz, (G-6-PD)
 • Hasta başı glukoz (Glukometre)
 • HDL kolesterol
 • HLA-B27 (Akım sitometri)
 • IgD
 • IgE
 • IgG indeksi
 • İdrar analizi (Strip ile)
 • İdrar mikroskopisi
 • İmmünofiksasyon/immün çıkarım elektroforezi
 • İnsülin
 • İnsülin (Tokluk)
 • İnsülin benzeri büyüme faktörü 1 (IGF-1, Somatomedin-C)
 • İnsülin benzeri büyüme faktörü bağlayan protein 3 (IGFBP-3)
 • İyonize kalsiyum
 • İyot (İdrar)
 • Kalsitonin
 • Kalsiyum
 • Kappa hafif zincir, serbest
 • Karnitin/Açilkarnitin analizi
 • Karsinoembriyonik antijen (CEA)
 • Klorür
 • Kolajen tip 1 C-telopeptid
 • Kolesterol (Serum/Plazma)
 • Kortizol
 • Kreatinin
 • Kreatinin klerens testi
 • Krom
 • Kurşun
 • Laktat
 • Laktat dehidrogenaz
 • Lambda hafif zincir, serbest
 • Lambda hafif zincir, total
 • Lambda hafif zincir (İdrar)
 • LDL kolesterol (Direkt)
 • Lenfosit alt grupları
 • Lipaz
 • Lipoprotein a
 • Lizozomal enzimler
 • Lupus antikoagülan (Tarama)
 • Lupus antikoagülan (Doğrulama)
 • Lüteinizan hormon (LH)
 • Magnezyum
 • Metil malonik asit
 • Miyoglobin
 • Nikel
 • Nöron spesifik enolaz
 • Nükleer matriks protein 22 (NMP22) (Kantitatif)
 • Oksalat
 • Organik asit analizi
 • Osteokalsin
 • Pankreatik amilaz
 • Parathormon (PTH)
 • Periferik yayma incelemesi
 • Piruvat
 • Piruvat kinaz
 • Porfirin (İdrar)
 • Porfobilinojen/Kreatinin (Spot idrar)
 • Prealbumin
 • Progesteron
 • Prolaktin
 • Prostat spesifik antijen (PSA), serbest
 • Prostat spesifik antijen (PSA), total
 • Prostatik asit fosfataz (PAP)
 • Protein
 • Protein C
 • Protein C antijeni
 • Protein elektroforezi
 • Protein S
 • Protein S antijeni
 • Protrombin zamanı (Koagülometre)
 • Pseudokolinesteraz
 • Renin (Aktivite)
 • Retikülosit sayımı (Manuel)
 • Romatoid faktör (RF)
 • Sedimantasyon
 • Seks hormon bağlayıcı globulin (SHBG)
 • Selenyum
 • Sensitif CRP (hsCRP)
 • Serbest T3
 • Serbest T4
 • Sistatin C (Serum/Plazma)
 • Sitrat/Kreatinin
 • Sitrat
 • Sodyum
 • Tam Kan Sayımı (Hemogram)
 • Tiroksin bağlayan globulin (TBG)
 • Total testosteron
 • Transferrin
 • Trigliserid (Serum/Plazma)
 • Triptaz (Serum/Plazma)
 • Trombin zamanı
 • Troponin I
 • Troponin T
 • TSH
 • TSH reseptor bloke edici antikor (TRB)
 • Üre
 • Ürik asit
 • Vanilil mandelik asit (VMA) (24 saatlik idrar)
 • Vitamin A
 • Vitamin B12
 • Vitamin C
 • Vitamin E